علی اصغر همتی؛ سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرج درخصوص ضد عفونی کردن عمومی شهر با رادیو اینترنتی مدیریت شهری گفت وگو کرد.