بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از پروژه‌های عمرانی

علی کمالی زاده؛ شهردار کرج به همراه اکبر سلیم نژاد؛ رییس کمیسیون فرهنگی، محمدحسین خلیلی اردکانی رییس کمیسیون نظارت و تحول اداری و مهدی حاجی قاسمی؛ رییس کمیسیون عمران شورای شهر کرج از پروژه های عمرانی سطح شهر بازدید کرد.