بارش های زمستانی همچنان ادامه دارد:

گَرد پیری بر چهره کرج

بارش برف از ساعت های ابتدایی یکشنبه ۲۹ دی ماه چهره کرج را سپیده پوش کرده است؛ با این وجود مجموعه مدیریت شهری با بسیج امکانات مشکلات موجود برای تردد شهروندان را به حداقل رسانده است.