باحضور شهردار و اعضای شورای شهر کرج برگزار شد:

بازآفرینی فضاهای شهری با محوریت ساماندهی تپه مرادآب

با حضور علی کمالی زاده؛ شهردار کرج، اعضای شورای شهر، معاونین و مدیران مجموعه مدیریت شهری جلسه بازآفرینی فضاهای شهری بامحوریت ساماندهی تپه مرادآب برگزار شد.