با همراهی عضو شورا و مدیران مجموعه مدیریت شهری:

بازدید شهردار کرج از روند اجرایی پروژه حصارک و ادامه بلوار شهید ناصربخت

علی کمالی زاده؛ شهردار کرج به همراه محمد نبیونی؛ عضو شورای شهر از روند اجرایی پروژه پل چندسطحی حصارک و ادامه بلوار شهید ناصربخت بازدید کرد.