با حضور مدیران شهری انجام شد:

بازدید شهردار کرج از پروژه بهسازی ورودی غربی کرج

علی کمالی زاده؛ شهردارکرج به همراه معاون خدمات شهری و معاون فنی و عمرانی و رئیس سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری شهرداری کرج از پروژه بهسازی و زیبا سازی ورودی غربی شهر کرج بازدید کرد.