با حضور و بازدید میدانی روسای سازمان‌های عمران و سیما منظر:

روند اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه بهسازی ورودی غربی کرج بررسی شد

پیمان بضاعتی پور؛ رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به همراه علیرضا عاقلی؛ رئیس سازمان عمران شهرداری کرج از عملیات بهسازی و زیباسازی ورودی غربی شهر (از بهشت سکینه تا عوارضی قدیم) بازدید کردند.