در ۳۰۰ واریته مختلف:

گل داوودی جلوه گر زیبایی های کاخ مروارید

به همت سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، عملیات کاشت و پیش رس کردن ۱۳۰ هزار بوته گل داوودی در ۳۰۰ واریته مختلف در کاخ مروارید در حال انجام است. گل داوودی شاخص گل‌های پاییزه به شمار می رود و با توجه به تنوع رنگ و عمر زیادی که دارد، جلوه خاصی به این مجموعه تاریخی در این فصل خواهد بخشید.