آغاز پروژه عملیات احداث فضای سبز در کنارگذر مهرشهر

به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج عملیات عمرانی احداث فضای سبز در کنارگذر مهرشهر آغاز شده و بعد از زیرسازی و مسطح سازی خاک عملیات کاشت درخت و درختچه در این محدوده اجرایی می شود.