به منظور توسعه خدمات عمومی:

پایان عملیات احداث سرویس بهداشتی در میدان حصارک

توسعه و احداث سرویس های بهداشتی سطح شهر در اولویت برنامه های سازمان سیما منظر شهرداری کرج در سال گذشته قرار گرفت که عملیات عمرانی بخش قابل توجهی از آنها تکمیل و به بهره برداری رسیده و مابقی نیز درحال انجام است.