شکوفایی ۱۳۰ هزار بوته گل داوودی در کاخ مروارید

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با کاشت انواع گل پاییزی و بیش از ۱۳۰ هزار بوته گل داوودی در ۳۰۰ واریته مختلف در کاخ مروارید، نشاط و زیبایی را به این مجموعه تاریخی در پاییز هدیه کرده است.